IsoQRS > Lewe menu > Strefa Wiedzy > Systemy zarządzania wg ISO > Podstawy zarządzania jakością wg ISO 9001

 

Podstawy systemu zarządzania jakością wg serii norm  ISO 9000

Nie jest prostym zadaniem zdefiniować jakość. Jest ona wartością samą w sobie i istnieje niezależnie od tego, czy jest przez kogoś oceniana. Według koncepcji filozoficznej jest to stopień zbliżenia się do doskonałości. Ocena jakości wiąże się jednak z dużą dozą subiektywizmu. Aby ją ocenić, niezbędne jest więc zdefiniowanie charakterystyk, metod wartościowania cech i przede wszystkim obiektu, do którego jakość się odnosi.

 

Zarządzanie jakością - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości

 

Podstawową funkcją zarządzania jakością jest uzyskanie wymaganego poziomu jakości wyrobów i usług danego przedsiębiorstwa, zgodnego z potrzebami klienta. Jakość nie jest więc postrzegana tylko jako cel. Jest to również sposób funkcjonowania całej organizacji. Właśnie takie podejście określa koncepcja TQM (Total Quality Menagement), według której każdy czynnik w przedsiębiorstwie lub w jego otoczeniu ma wpływ na jakość.

Filozofia TQM opiera się na 5 zasadach:

 1. Zaangażowanie kierownictwa.
 2. Koncentracja na kliencie i pracowniku.
 3. Koncentracja na faktach.
 4. Ciągłe doskonalenie.
 5. Powszechne uczestnictwo.

Efekty TQM można uzyskać wyłącznie dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników: od kierownictwa wyższego stopnia, aż po każde indywidualne stanowisko pracy.

Za podstawę budowania systemów zarządzania jakością zostały uznane normy ISO z serii 9000. Początkowo krytycznie oceniane, teraz bardzo chętnie wdrażane są przez organizacje. Certyfikatem systemu zarządzania jakością może pochwalić się cała rzesza organizacji działających na całym świecie. Obecna norma ISO 9001:2008 opiera się w pełni na filozofii TQM co można wyczytać prawie w każdym punkcie  tej normy. 

Czekamu z niecierpliwością na kolejną odsłonę tego standardu.

 


Zasady Zarządzania Jakością (wg ISO 9000:2005):

 

I. Orientacja na klienta:

 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta
 • wyważenie potrzeb obu stron (klienta i organizacji)
 • informowanie o tych potrzebach i oczekiwaniach w organizacji
 • badanie, obserwowanie poziomu zadowolenia klienta i reagowanie na wyniki
 • dbałość o kontakty z klientem.

II. Przywództwo:

 •   aktywna postawa i służenie przykładem
 •   tworzenie wizji organizacji
 •  zapewnienie pracownikom zasobów i swobody działania
 •  popieranie otwartości i uczciwości w komunikowaniu się
 •  edukacja i szkolenie personelu
 •  wyznaczenie ambitnych celów dla organizacji
 •  wdrażanie strategii realizacji tych celów

III. Zaangażowanie ludzi:

 • poczucie, że problemy dotyczą całej organizacji i że trzeba je rozwiązywać;
 • czynne szukanie okazji do udoskonaleń systemu;
 • czynne zwiększanie swoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia;
 • swobodne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • koncentrowanie się na tworzeniu wartości, których odbiorcą jest klient;
 • lepsze reprezentowanie organizacji na zewnątrz.

IV. Podejście procesowe:

 • określenie procesów potrzebnych do osiągania zamierzonych celów;
 • zidentyfikowanie i pomiary elementów wejściowych i wyjściowych;
 • zidentyfikowanie powiązań pomiędzy procesami;
 • określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień w zakresie zarządzania procesami;
 • analiza metod, szkoleń, zasobów itp. potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego wyniku.

V. Podejście systemowe do zarządzania:

 • planowanie realizacji wyrobów;
 • zbudowanie możliwie najwydatniejszej struktury systemu;
 • zrozumienie współzależności procesów w systemie;
 • nieustanne doskonalenie poprzez pomiary i ocenę.

VI. Ciągłe doskonalenie:

 • ustanowienie ciągłego doskonalenia wyrobów, procesów i systemu jako celu do osiągnięcia dla każdej osoby z organizacji
 • ciągłe doskonalenie wydajności i skuteczności procesów;
 •  promowanie działań zapobiegawczych;
 • wykorzystanie analizy danych;
 • zapewnienie każdemu pracownikowi szkoleń i metod z zakresu doskonalenia;
 •  ustanowienie metod wdrażania i monitorowania udoskonaleń

VII. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów:

 • dokonywanie pomiarów procesów i wyrobów;
 • zapewnienie dostatecznej dokładności i pewności danych;
 • gromadzenie danych na temat procesów i wyrobu i ich analiza;
 • wykorzystanie metod statystycznych;
 • podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki analiz, doświadczenie.

VIII. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami:

 • zidentyfikowanie i wybranie kluczowych dostawców;
 • ustanowienie zależności z dostawcami;
 • stworzenie jasnych i otwartych zasad komunikacji;
 • wzajemne ustalanie planów oraz identyfikacja obszarów doskonalenia;
 • dzielenie się informacjami i planami na przyszłość.

 


ISO 9001:2008 – Podejście procesowe

 

Największą zaletą normy ISO 9001:2008 jest posiadanie właściwości, które sprzyjają ich wprowadzeniu do organizacji.

Charakterystykę podstawowych cech normy ISO 9001:2008 przedstawia rysunek poniżej.

ISO9001.png

Norma ISO 9001:2008 zawiera zestaw wymagań, które muszą być spełnione przez organizację przy opracowywaniu systemu zarządzania jakością, aby otrzymała ona świadectwo zgodności.

 

Tym co wyróżnia normę ISO 9001:2008 jest również podejście procesowe, które zakłada:

 • Najważniejszą rolę w określeniu danych wejściowych do systemu zarządzania jakością pełni klient;
 • Monitorowanie zadowolenia klienta jest informacją o tym, czy wymagania zostały spełnione.

 

PDCA.png

Rys. Model podejścia procesowego do zarządzania jakością (Źródło: Norma PN-EN ISO 9001:2008).

 

 

Wymagania systemu zarządzania jakością zostały określone w taki sposób, że opierają się na tzw. modelu PDCA („Planuj – Działaj – Sprawdź – Doskonal”).

 

Do wyróżnionych czynności odnoszą się poszczególne punkty normy:

Czynności modelu PDCA

Punkty normy

Planowanie

5.3 Polityka jakości

5.4.2 Planowanie SZJ

7.1 Planowanie realizacji wyrobu

7.3.1 Planowanie projektowania i rozwoju

7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usług

8.1 Postanowienia ogólne

Realizacja działań

4.1 Wymagania ogólne

4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji

5.1 Zaangażowanie kierownictwa

5.2 Orientacja na klienta

5.4.1 Cele dotyczące jakości

5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia

5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa

5.5.3 Komunikacja wewnętrzna

6.1 Zapewnienie zasobów

Działania sprawdzające

5.6 Przegląd zarządzania

7.3.4 Przegląd projektowania i rozwoju

7.3.5 Weryfikacja projektowania i rozwoju

7.3.6 Walidacja projektowania i rozwoju

7.5.2 Walidacja procesów

8.2.1 Zadowolenie klienta

8.2.2 Audit wewnętrzny

8.4 Analiza danych

Działania doskonalące

5.6 Przegląd zarządzania

7.3.4 Przegląd projektowania i rozwoju

8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów

8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

8.5.2 Działania korygujące

8.5.3 Działania zapobiegawcze

 


ISO 9001:2008 – Podstawowe elementy dokumentacji

 

Polityka jakości

Choć polityka jakości określana jest przez normę jako oddzielny dokument, najczęściej stanowi ona część księgi jakości. Prawidłowo opracowana polityka jakości powinna:

 • Zawierać zobowiązanie do spełnienia wymagań,
 • Zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ,
 • Tworzyć ramy dla ustanowienia celów dotyczących jakości i ich przeglądów,
 • Być znana i zrozumiała,
 • Podlegać przeglądom w celu sprawdzenia jej przydatności.

 

Księga jakości

Księga jakości stanowi dokument, który dostarcza informacji o systemie zarządzania jakością w organizacji głównie jej pracownikom jednak może być udostępniona klientom jak i jednostce certyfikującej. Aby spełniała wymagania zawarte w normie ISO 9001:2008, księga jakości powinna zawierać m.in.:

 • Zakres systemu zarządzania jakością,
 • Udokumentowane procedury, których wymaga norma,
 • Opis wzajemnego oddziaływania procesów systemu zarządzania jakością,
 • Odniesienia do punktów normy,
 • Sekwencję rozdziałów zgodną z cyklem doskonalenia PDCA.

 

Dla nas jest to również miejsce gdzie najwyższe kierownictwo przedstawia własne „polityki” w zakresie poszczególnych elementów systemu zarządzania jakością.

 

Procedury

Procedury stanowią jedne z ważniejszych dokumentów w systemie zarządzania jakością. Wyznaczają one bowiem zasady i tryb postępowania oraz odpowiedzialności za działania, a także warunki ich nadzorowania.

 

Norma ISO 9001:2008 wymaga wprowadzenia i przestrzegania sześciu procedur:

 • Nadzoru nad dokumentacją (4.2.3),
 • Nadzoru nad zapisami (4.2.4),
 • Audytu wewnętrznego (8.2.2),
 • Nadzoru nad niezgodnościami (8.3),
 • Działań korygujących (8.5.2),
 • Działań zapobiegawczych (8.5.3).

 

Cdn.

 


 

Redaktor: Radosław Szczerski

Autor: Natalia Laskowska

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl