IsoQRS > Lewe menu > Strefa Wiedzy > Eko Logiczne Myślenie > Woda - źródło życia

WODA = ŹRÓDŁO ŻYCIA

Woda, obok powietrza, jest niezbędna do życia wszystkim organizmom żywym. Stanowi również podstawowy surowiec wielu działań prowadzonych przez człowieka. Woda pokrywa dwie trzecie ziemi. Występuje jako morza i oceany, rzeki oraz jeziora. W postaci stałej tworzy lodowce, jako para wodna znajduje się w atmosferze.

W dzisiejszych czasach brak wody pitnej jest czymś niewyobrażalnym. Mimo to miliony osób na świecie nie ma do niej stałego dostępu. Może warto więc pomyśleć o tym, aby dbać o to co mamy?

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może pochodzić ze zbiorników wód powierzchniowych lub podziemnych. W Polsce większość wód występujących w przyrodzie nie nadaje się do celów konsumpcyjnych ze względu na ich duże zanieczyszczenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód: (Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284) w Polsce obowiązuje pięciostopniowa klasyfikacja wód powierzchniowych i podziemnych (tabela 1.). Niepokojący jest fakt, iż zaledwie 1% wód w Polsce przynależy do klasy I, co świadczy o tym, iż stan wód w naszym kraju jest bardzo niezadowalający.

 

Tabela 1.  Klasyfikacja wód oraz ich charakterystyka.

KLASY CZYSTOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

 

 I

 • Jakość wody: bardzo dobra;
 • może być wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
 • brak zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.

 

 II

 • Jakość wody: dobra;
 • może być wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
 • niewielka obecność zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.

 

 III

 • Jakość wody: zadowalająca;
 • może być wykorzystywana przez ludność jako woda pitna po uzdatnieniu;
 • obecność umiarkowanej ilości zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.

 

 IV

 • Jakość wody: niezadowalająca;
 • może być wykorzystywana przez ludność jako woda pitna po uzdatnieniu;
 • zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego wpływają na zmiany ilościowe i jakościowe mikroorganizmów.

 

V

 • Jakość wody: zła;
 • nie może być wykorzystywana przez ludność jako woda pitna;
 • znaczny rozwój mikroorganizmów na skutek występowania zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.

 

 

Woda przeznaczona do spożycia dla ludzi, aby nadawała się do celów konsumpcyjnych, musi spełniać określone wymagania i być możliwie najwyższej jakości. Oznacza to, że nie może ona zawierać substancji szkodliwych, bakterii, a także dużych ilości składników naturalnie w niej występujących, takich jak: żelazo, mangan, magnez czy chlorki. Wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne, które musi spełniać woda pitna zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rysunek 1. Kraje o największych i najmniejszych zasobach wodnych.


Na świecie wiele krajów boryka się z problemem niedoboru wody. Według Światowej Organizacji zdrowia każdego dnia umiera ok. 6000 dzieci z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej. Mimo to zapotrzebowanie i zużycie wody wciąż wzrasta. Co zrobić, aby wzrastały również jej zasoby?

 

Po pierwsze: Chroń środowisko!

Woda, obok powietrza i pożywienia, jest niezbędna do prawidłowego pełnienia funkcji życiowych. Jako główną przyczynę kurczenia się jej zasobów uznano zanieczyszczenia. Woda dostarczana do spożycia dla ludzi krąży w przyrodzie, obiegając oceany, jeziora, rzeki, paruje do atmosfery i tworzy chmury, a następnie opada na ziemię w postaci śniegu, deszczu czy gradu. W atmosferze pochłania znajdujące się tam zanieczyszczenia, przez co staję się kwaśnym deszczem, który opadając, zanieczyszcza zasoby wodne. Zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni ziemi, jak również na budynkach (np. azbest w pokryciach dachowych), a także pyły unoszące się w powietrzu są wymywane wodą opadową i wraz z nią trafiają do wód powierzchniowych oraz gruntowych.

 

Rysunek 1. Schemat przemieszczania się zanieczyszczeń do zbiorników wodnych.

 

Dostające się do zbiorników wodnych zanieczyszczenia mogą występować również w  wodzie  pitnej. Staje się ona niebezpieczna dla konsumentów, gdyż obecne w wodzie niepożądane substancje mogą być przyczyną wielu chorób u ludzi.

Polska należy do państw o największym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Ze względu na wciąż wzrastającą ilość rozmaitych substancji chemicznych w naszym otoczeniu, następuje wzrost chorób noszących miano cywilizacyjnych. Do schorzeń tych zalicza się przede wszystkim choroby alergiczne, wieńcowe, a także nowotworowe. Szacuje się, że 85% nowotworów u ludzi powstaje na skutek wchłaniania szkodliwych substancji obecnych w wodzie i powietrzu.

Aby dążyć do poprawy jakości wody oraz uniknięcia kryzysu związanego z niedoborem wody pitnej, zarówno w Polsce jak i na świecie, należy dążyć do ograniczenia antropogenicznych zanieczyszczeń zbiorników wodnych. W tym celu niezbędne jest racjonalne zagospodarowanie miejsc składowania odpadów, a także całkowite oczyszczanie ścieków. W perspektywie czasu pozwoli to na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych przez ograniczenie ich skażenia. Niestety potrzebne są do tego ogromne nakłady finansowe, gdyż zamierzenia te wymagają budowy nowoczesnych oczyszczalni na wielu obszarach. Jest to jednak ogromna szansa na poprawę jakości zasobów wodnych, uchronienie ich od degradacji i zapobieganiu niedoborom wody.

 

Po drugie: Oszczędzaj wodę!

W walkę z niedoborem wody może włączyć się każdy z nas. Choć na co dzień nie widzimy tego problemu, on istnieje i w wielu miejscach na ziemi ludzie boleśnie odczuwają jego skutki. Co robić, by oszczędzać wodę?

 • Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie.
 • Podczas mycia zębów, golenia, a także pomywania zakręcaj kran – bieżąca woda to ok. 9 litrów na minutę!
 • Nie wylewaj wody, jeżeli można użyć ją w inny sposób (podlewanie ogródka).
 • W przypadku pralek i zmywarek korzystaj z programów oszczędzających wodę.
 • Zadbaj o stan swojej instalacji, by uniknąć przecieków.
 • Po każdym użyciu dokładnie zakręcaj kran!

 

 

Autor: Natalia Laskowska

 

 

Źródła:

[1] E.Bajkiewicz-Grabowska, Z.Mikulski , Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

[2] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284).

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

[4] B.Montana, Woda. Nie wystarczy, żeby żyć, ale bez niej żyć się nie da. Hydropure Polska Sp.z.o.o., Wrocław, 2000.

[5] Z. Hałat, Woda dla ciebie. Nakład medycznego centrum konsumenta, Warszawa 2000.

 

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl