Czyste powietrze

Powietrze jest niezbędne do oddychania wszystkim organizmom żywym. Stanowi również podstawowy surowiec wielu działań prowadzonych przez człowieka. Stan atmosfery wpływa na wszystkie elementy przyrody (woda, gleba, roślinność), a także na organizm ludzki. Istota zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem atmosfery wynika z konieczności oddychania powietrzem aktualnie dostępnym, niezależnie od jego jakości. Ochrona powietrza stanowi zatem główny punkt działań prowadzonych w celu ochrony środowiska. Chociaż nie jest możliwe całkowite zatrzymanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, należy dążyć do zminimalizowania jej źródeł.

 

Rys. 1. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

 

Związki chemiczne obecne w powietrzu atmosferycznym na zbyt wysokich poziomach stężeń mogą wywierać negatywny wpływ na organizm ludzki. Dłuższa ekspozycja na te szkodliwe substancje może przyczynić się do zwiększonej zachorowalności na choroby takie jak: nowotwory złośliwe, zaburzenia psychiczne, zatrucia związkami chemicznymi czy choroby zawodowe (pylica płuc, choroby oskrzeli, choroby skóry). Na rysunku poniżej przedstawiono schematycznie wpływ wybranych związków chemicznych obecnych w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym na zdrowie człowieka.

 

 

 

Rys. 2. Wpływ wiązków zanieczyszczających powietrze na zdrowie człowieka.

 

 

Aby realizować cele ochrony atmosfery, konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian. Przede wszystkim niezbędne jest wdrażanie nowych technologii do zakładów przemysłowych, które są bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Innym rozwiązaniem jest modyfikacja istniejących technologii, a także instalowanie filtrów kominowych, które zatrzymują znaczną część zanieczyszczeń. Jednak postawa i działanie każdego z nas również może przyczynić się do polepszenia jakości powietrza atmosferycznego.

 

Wciąż wzrastająca liczba pojazdów wpływa na znaczną emisję ditlenku azotu emitowanego w wyniku spalania paliw. Jednym ze sposobów ograniczenia tej emisji jest budowa obwodnic na obrzeżu miast, co spowodowałoby zmniejszenie ruchu w centrum, a tym samym polepszenie jakości powietrza na obszarach mieszkalnych. Można również dążyć do zmniejszenia toksyczności spalin samochodowych, stosując paliwa o lepszej jakości, czyli biopaliwa produkowane na bazie zbóż i roślin oleistych. Modernizacja w konstruowaniu silników na takie, które zużywają mniej paliwa, zmniejszyłoby również stopień zanieczyszczenia powietrza. Jednak najbardziej ekologicznym sposobem na poprawę jakości powietrza jest inwestowanie w rozbudowę ścieżek rowerowych. Takie działania wpłynęłyby nie tylko na ograniczenie emisji ditlenku azotu do powietrza, ale także poprawiłyby kondycję zdrowotna mieszkańców. Jest to najprostsze ze wszystkich możliwych rozwiązań. Wystarczy, że każdy z nas ograniczy jazdę samochodem, zastępując ją bardziej ekologicznym środkiem transportu, jakim jest rower. Jeżeli jednak konieczny jest dojazd w bardziej odległe miejsce, warto organizować się w grupki, by móc jeździć jednym pojazdem. W końcu im mniej samochodów na ulicach, tym mniej spalin dostaje się do atmosfery.

 

Na emitowanie substancji zanieczyszczających wpływa głównie działalność człowieka, dlatego też to właśnie człowiek powinien dążyć do ulepszania jakości powietrza. W związku z tym należy przede wszystkim podejmować działania mające na celu likwidację źródeł zanieczyszczeń, pamiętając przy tym o przestrzeganiu praw ochrony środowiska.

 

 

Autor: Natalia Laskowska

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl